Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETÉS

A Biatorbágyi Tájvédő Kör (2051 Biatorbágy, Arany J. u. 1.) a továbbiakban Biatorbágyi Tájvédő Kör, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör adatkezeléseivel kapcsolatosan szabályok folyamatosan elérhetők a https://www.biatorbagy.org/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör fenntartja magának a jogot a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben az érintetteknek/felhasználóknak a szabályzattal kapcsolatosan kérdése lenne, írjon kollégánknak a honlapunkon elhelyezett üzenő felületen, amelyet a http://www.biatorbagy.org/nevjegy oldalon talál.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja, valamint elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. A Biatorbágyi Tájvédő Kör a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A Biatorbágyi Tájvédő Kör megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéssel védi az adatok biztonságát.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2. A SZEMÉLYES ADATKEZELÉS ELVEI

A. Az Ön személyes adati kizárólag akkor kezelhetők, (i) ha ahhoz Ön – az érintett – hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

B. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

C. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
16 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a Biatorbágyi Tájvédő Kör hírlevelére, illetve a promócióiban való részvételhez és más adatkezeléssel járó a Biatorbágyi Tájvédő Kör-höz köthető tevékenységben sem vehetnek részt. A Biatorbágyi Tájvédő Kör mindent megtesz, hogy kiszűrje a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Minden 16 éven aluli érintett köteles írásban tájékoztatni a Biatorbágyi Tájvédő Kör-t, ha a törvényes képviselője nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez és a kérvényeznie az adatainak törlését, illetve ilyen esetben a tény a Biatorbágyi Tájvédő Kör tudomására jut, törölheti a személyes adatait.

D. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

E. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

F. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

G. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

H. Az érintett (Ön) írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (Biatorbágyi Tájvédő Kör) (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

I. A Biatorbágyi Tájvédő Kör minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, az adatkezelés időtartamát. Az érintett – Ön – kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett – Ön – felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.

J. Az érintett (Ön) írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

3. A Biatorbágyi Tájvédő Kör ÁLTAL VÉGZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK KÖRE

A. A WWW.BIATORBAGY.ORG HONLAP HASZNÁLATA

A www.biatorbagy.org oldal (továbbiiakban: weboldal) használhatóságának megkönnyítése érdekében cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kisméretű adategységek, amelyek weboldalunk használatához szükségesek, és amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén tárol el. Azért alkalmazunk cookie-kat, hogy több információt szerezzünk weboldalunk használatáról, ezzel megkönnyítsük az azon való tájékozódást és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k segítségével tudjuk meg például, hogy weblapunk egy adott oldalát megnézte-e már valaki. A cookie-k informálhatnak minket arról is, meglátogatta-e már Ön előzetesen a weboldalunkat, vagy először teszi ezt. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot, ill. nem gyűjtenek személyhez köthető információkat. Ha Ön nem szeretne cookie-kat kapni, kérjük, állítsa be böngészőjén a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk előtt.

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics is cookie-kat használ. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a weboldal használatáról (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja.

A Google ezen információkat weboldalunk használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára. A Google ezeket az adatokat a törvény által megkövetelt esetekben továbbíthatja harmadik fél részére, vagy abban az esetben, ha az adatok feldolgozását a Google megbízásából harmadik fél végzi. A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

Az alábbi böngésző-plugin (beépülő modul) letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja, hogy a weboldal használata során létrehozott cookie-khoz és adatokhoz (ide értve az Ön IP címét is) a Google hozzáférhessen, illetve ezeket feldolgozhassa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az érintett (Ön) személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak weboldalainkról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a Facebook vagy a Twitter, kizárólag az érintett (Ön) kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. A Biatorbágyi Tájvédő Kör garantálja, hogy nem értékesíti, ill. adja kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

A www.biatorbagy.org oldalra látogató kifejezett hozzájárulását adja, Biatorbágyi Tájvédő Kör részére az adatainak a kezeléséhez és a cookie-k használatához.

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a látogatók azonosítása, megkülönböztetése, a látogató aktuális munkamenetének azonosítása, valamint a látogatás során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: 1 hónap / adott látogatás tartama

Adatkezelő: Biatorbágyi Tájvédő Kör

A látogató saját számítógépéről jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

B. Biatorbágyi Tájvédő Kör HÍRLEVÉL

A www.biatorbagy.org honlapra látogatóknak lehetőségük van feliratkozni a Biatorbágyi Tájvédő Kör hírlevelére.

Amennyiben a látogató a http://www.biatorbagy.org/hirlevel oldalon regisztrál, valamint az érintett (Ön) a Biatorbágyi Tájvédő Kör játékára való regisztrációkor bejelöli, hogy szeretne a jövőben hírlevelet kapni, akkor a későbbiekben Biatorbágyi Tájvédő Kör marketing célból hírlevelet küldhet ki a számára. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a http://www.biatorbagy.org/hirlevel oldalon vagy a Biatorbágyi Tájvédő Kör címére küldött levélben: 2051 Biatorbágy, Arany J. u. 1.

A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a az érintett látogató megfelelő technikai műveletek (pl. regisztráció, hírlevélre való feliratkozást jelző doboz bejelölése) kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Biatorbágyi Tájvédő Kör, mint adatkezelő a hírlevélre való regisztráció során megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai nem, vezeték- és keresztnév, email cím, születési idő, lakcím: irányítószám, helység, utca, házszám, telefonszám lentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Biatorbágyi Tájvédő Kör által.

A hírlevélre történő feliratkozással az érintett kifejezetten hozzájárult, személyes adatait hírközlési célokból a Biatorbágyi Tájvédő Kör tárolja, ill. folyamatosan felhasználja, tehát pl. hírleveleket küldjön az érintettnek (Önnek), mindezt e-mailben amelyhez Ön hozzájárult. Az érintett adatait tevékenységünk eredményességének mérésére és javítására is felhasználhatjuk.

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett hírlevél-szolgáltatásról történő leiratkozásáig tart.

Az érintett (Ön) tudatában van az Adatvédelmi törvény 14.§. és 15.§ foglalt jogainak, így annak is, hogy kérelmezheti a Biatorbágyi Tájvédő Kör-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a Biatorbágyi Tájvédő Kör címén (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.). A tájékoztatás megtagadása esetén Biatorbágyi Tájvédő Kör írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Biatorbágyi Tájvédő Kör tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül az érintettet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Biatorbágyi Tájvédő Kör által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglaltak feltételek szerint.

Az adatkezelés célja: A Biatorbágyi Tájvédő Kör-el kapcsolatos akciókról és promóciókról való tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: email cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig / hírlevélről történő leiratkozásáig.

Adatkezelő: Biatorbágyi Tájvédő Kör

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-xxxxx/2015

C. FACEBOOK – Biatorbágyi Tájvédő Kör

A Biatorbágyi Tájvédő Kör üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Biatorbágyi Tájvédő Kör hivatalos magyarországi oldalát, amelyet a Biatorbágyi Tájvédő Kör név alatt található a www.facebook.com oldalon.

Amennyiben az érintett valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) vagy az oldalra továbbá az oldalra post-ol vagy képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

Képek feltöltése

A Biatorbágyi Tájvédő Kör honlapjára képek feltöltése kizárólag akkor engedélyezett, ha a feltöltő személy (i) hozzájárul a saját képmásának a felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához, valamint (ii) vállalja és szavatolja, hogy a feltöltött képeken szereplő más személyek írásban hozzájárultak képmásuk felhasználásához, és a fenti oldalon való nyilvánosságra hozatalához és feltöltéséhez.

Amennyiben a képet feltöltő személy által felhasznált, feltöltött és megosztott fényképek a feltöltéssel és/vagy nyilvánosságra hozatalával más, személyhez fűződő jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő a Biatorbágyi Tájvédő Kör-nél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség megtérítésére a feltöltő személy feltétlen és kifejezet kötelezettséget vállal.

Moderálás

A Biatorbágyi Tájvédő Kör-nek joga van a Biatorbágyi Tájvédő Kör oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve aktusra utaló fényképeket azonnal törölni. Továbbá a Biatorbágyi Tájvédő Kör-nek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, post-okat és fotókat azonnal törölni az oldalról.

D. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Biatorbágyi Tájvédő Kör az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett (Ön) részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben Biatorbágyi Tájvédő Kör az érintett (Ön) helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, érintett (Ön) jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben az érintett (Ön) a Biatorbágyi Tájvédő Kör kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A honlapunkon található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. Ennek ellenére nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a honlapon található információk érvényességéért, helyességéért, teljességéért és/vagy minőségéért.

A honlapon más szolgáltatók által működtetett weboldalakra vezető linkek találhatók. A Biatorbágyi Tájvédő Kör nem vizsgálja ezen, más szolgáltatók által üzemeltett oldalakat, nem ismeri azok tartalmát, és vállal felelősséget vagy garanciát ezen oldalak esetleges törvénysértő tartalmáért vagy az azokon található egyéb jogsértésekért. Amennyiben azonban a Biatorbágyi Tájvédő Kör megbizonyosodik valamely link vagy tartalom törvénysértő mivoltáról, azonnal eltávolítja azt.

A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, semmi esetben nem helyettesíthetik az orvosi vagy egyéb szakvéleményt. Ilyen vélemény érdekében kérjük, forduljanak orvoshoz, vagy egy Önök által választott szakemberhez. A Biatorbágyi Tájvédő Kör nem vállal felelősséget semmilyen, a honlapon található információk alapján végzett tevékenységért.

A honlap használata és az azon található információk letöltése a felhasználó saját felelősségére történik. A Biatorbágyi Tájvédő Kör nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, ide értve a felhasználó adatállományában, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkezett károkat. A fentiek nem érintik az egyenes szándékosságból és tudatos gondatlanságból eredő felelősséget.

5. FRISSÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat egyes részeit előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatjuk vagy aktualizálhatjuk. Kérjük, időnként látogassa meg az oldalt, hogy tudomást szerezzen az időközben végrehajtott módosításokról vagy frissítésekről. Az egyes módosítások hatályba lépésének dátumát fel fogjuk tüntetni

6. SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK ÉS EGYÉB OLTALMI JOGOK

A jelen weboldalon megjelenő minden tartalom, beleértve a szövegeket, képeket, grafikákat, audio- és videofájlokat a Biatorbágyi Tájvédő Kör tulajdonát képezi, kivéve, ha ennek ellenkezőjét kifejezetten közöljük. A jogvédett tartalom erre vonatkozó kifejezett engedély nélkül csak magáncélra használható fel, nyilvános és kereskedelmi célokra (letöltések, reprodukálás stb.) nem. A tartalom módosítására, lefordítására, egyéb módon történő szerkesztésére vagy feldolgozására kizárólag a Biatorbágyi Tájvédő Kör erre vonatkozó előzetes, írásos engedélye alapján kerülhet sor.

Tilos a Biatorbágyi Tájvédő Kör bejegyzett védjegyeinek vagy logóinak jogosulatlan felhasználása vagy azokkal való bármilyen visszaélés.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerzői jogok, ill. egyéb szellemi tulajdonjogok megsértése polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.